Taxi Stockholm - 15 00 00

Välkommen till vår nya webbsida

Tyvärr är din webbläsare lite för gammal så alla funktioner kanske inte fungerar som de ska.

Du kan däremot alltid boka taxi på 08-15 00 00 eller i vår app som finns för iOS och Android.

Mvh Taxi Stockholm

Hur kan vi hjälpa dig?

Integritetspolicy

Integritetspolicy Taxikunder Taxi Stockholm 15 00 00 AB

Inledning
Denna policy syftar till att ge dig som kund hos oss information om hur Taxi Stockholm behandlar personuppgifter när du bokar och använder våra taxitjänster. Policyn berättar varför och hur personuppgifter samlas in och även om hur du som registrerad kan åberopa dina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Taxi Stockholm följer gällande lagstiftning för personuppgiftsskydd och strävar alltid efter att förbättra behandlingen och skyddet av dina personuppgifter. Det är av yttersta vikt för oss att du känner dig trygg och säker när du använder tjänsterna vi erbjuder. Policyn syftar till att hjälpa dig att få en överblick över behandlingen av de personuppgifter du väljer att dela med oss eller som vi samlar in när du bokar eller använder våra tjänster. Vi följer nedan grundläggande principer för att skydda din integritet:

-Vi samlar endast in information som är nödvändig för ändamål som har anknytning till våra tjänster
-Vi använder dina personuppgifter endast för specificerade syften
-Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för syftet.

Kontaktinformation
Taxi Stockholm 150000 AB (556027-9811) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av personuppgifter Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på gdpr@taxistockholm.se eller GDPR, Box 6576, 113 83 Stockholm.

Om du inte är nöjd med det svar du får eller har andra synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten – IMY (tidigare Datainspektionen).

Information om insamling och behandling
Vi samlar in personuppgifter på olika sätt beroende på hur du väljer att boka och utnyttja våra tjänster:

  • När du bokar en resa per telefon samlar vi in en del av den information som anges i p. 1 nedan.
  • När du bokar en resa och/eller skapar en användarprofil med användning av vår bokningsapplikation (”App”) eller vår hemsida samlar vi in den information som anges nedan i p. 1-5.
  • När du åker med någon av våra taxibilar samlar vi in den information som anges nedan i p. 6.
  • När du kontaktar oss med förfrågningar eller synpunkter på våra tjänster samlar vi in den information som anges nedan i p. 7.

Vår användning av kontaktuppgifter, hämt- och destinationsadress, valda betalningsalternativ och andra uppgifter som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla en korrekt, smidig och säker taxiresa, kringtjänster samt för att administrera betalning sker med uppfyllande av avtal som rättslig grund. Vi har inte möjlighet att tillhandahålla resor utan att dessa uppgifter lämnas och får användas av oss.

När vi använder kontaktuppgifter, platsinformation och bokningshistorik samt annan information från din bokning för att underlätta dina kommande bokningar och skicka dig riktade och anpassade erbjudanden via e-post eller sms sker det med stöd av en intresseavvägning. Om du inte tillåter att vi använder uppgifterna för dessa ändamål kan våra tjänster till dig komma att begränsas.

Om du accepterar notiser i Appen skickar vi meddelanden om exempelvis att bilen är på väg eller som anger en beräknad ankomsttid. Du kan när som helst välja att stänga av notiserna om du inte längre vill ha dem. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Om du inte tillåter att vi använder uppgifterna för dessa ändamål kan våra tjänster till dig komma att begränsas.

För att öka säkerheten för dig och våra förare är taxibilarna försedda med kamera som tar bilder i kupén med vissa intervall och som i en nödsituation även kan spela in ljud. Användningen av kamerorna sker med stöd av en intresseavvägning där enligt vår bedömning den ökade säkerheten fotograferingen medför överväger det möjliga integritetsintrånget som du som kund kan uppleva, särskilt med beaktande av att bilderna inte är åtkomliga för någon annan än viss behörig personal som får tillgång enbart vid allvarliga incidenter och sparas under begränsad tid.

I de fall du kontaktat oss via e-post, telefon, post eller andra former av kommunikation med förfrågan eller annat ärende med anknytning till din bokning eller våra tjänster sparar vi uppgifter från kommunikationen och dess innehåll för att kunna återkoppla till dig eller dokumentera din synpunkt, vilket också sker med stöd av en intresseavvägning.

Om du har samtyckt till användning av cookies på vår hemsida behandlar vi med stöd av samtycket den information som skapas av cookies när du besöker hemsidan för att du som användare ska kunna använda hemsidan på av oss avsett sätt och för statistik.

Kontakt- och adressuppgifter mm:
När du bokar taxi kommer vi, beroende på vilket sätt bokning sker, att samla in följande information: namn, telefonnummer, e-postadress, hämt- och destinationsadress samt uppgift om de betalningsalternativ du väljer. Observera att Taxi Stockholm inte har tillgång till information om ditt betalkort eller andra bankuppgifter. Betalkorts-information skickas via en krypterad anslutning direkt till banken och betalningen är säkrad av Bambora AB. Användaruppgifter sparas så länge du har en registrerad användarprofil och ej begärt att uppgifterna ska raderas samt i ytterligare 3 månader. I den utsträckning en lagring under längre tid krävs för att uppfylla bokförings- eller andra offentligrättsliga regelverk sparas uppgifterna under den tid som krävs och används då enbart för det ändamålet.

1. Platsinformation:
Om du accepterar att information om vilken plats du befinner dig på vid bokningstillfället delas med Taxi Stockholm använder Taxi Stockholm platsinformationen i samband med din bokning. Funktionen platsinformation används endast när Appen är i användning, vilket innebär att den inte är aktiv i bakgrunden när Appen inte är i bruk. Du kan när som helst välja att stänga av platsinformation på din telefon om du inte vill dela informationen med oss. Platsinformation sparas med din bokning och har således samma lagringstid som bokningshistorik (se nedan).

2. Bokningshistorik:
För att underlätta dina bokningar använder vi uppgifter från dina tidigare bokningar. Information om respektive bokning lagras i 24 månader efter att resan utfördes.

3. Information från din användning av våra tjänster via Taxi Stockholms App eller taxistockholm.se:
Vi lagrar information från din användning av Appen och vår hemsida och kan baserat på detta skicka anpassade erbjudanden och annan marknadsföring till dig via e-post eller sms. Du kan när som helst tacka nej till att vi använder uppgifter för detta ändamål genom att använda möjligheten till avregistrering som finns i de erbjudanden vi skickar till dig. Uppgifterna sparas så länge du har en registrerad användarprofil och ej begärt att uppgifterna ska raderas eller enligt beskrivning i denna policy. I den utsträckning en lagring under längre tid krävs för att uppfylla bokförings- eller andra offentligrättsliga regelverk sparas uppgifterna under den tid som krävs och används då enbart för det ändamålet.

4. Cookies och teknik från tredje parter:
Vi behandlar den information som skapas av cookies när du besöker hemsidan och Appen, såsom längden på ditt besök på hemsidan, antalet sidvisningar och de val du gör på hemsidan. Uppgifterna lagras i 13 månader.
Vi kan även ge andra tillåtelse att tillhandahålla besöksstatistiks- och analystjänster åt oss, visa annonser för vår räkning samt spåra och rapportera dessa annonsers resultat.

5. Kamera i taxibilarna
Taxibilarna är utrustade med kamera inne i bilen som för att öka säkerheten för passagerare och förare tar bilder i kupén med vissa intervall. Om en nödsituation skulle uppstå kan vidare föraren aktivera ljudupptagning av det som sker i bilen. Bilder och ljud lagras lokalt på kameran och enbart ett fåtal anställda på Taxi Stockholm har behörighet att få tillgång till bilder och ljud vid allvarliga incidenter. Bilderna raderas automatiskt från kameran efter maximalt 30 dagar och ljudet efter tre månader.

6. När du kontaktar oss:
Om du kontaktar oss via e-post, telefon, post eller andra former av kommunikation, kan vi komma att spara kontaktuppgifter och innehållet i korrespondensen. Uppgifterna lagras i 6 månader. Om uppgifterna gäller en allvarlig reklamation eller incident sparas uppgifterna till dess hanteringen av reklamationen eller incidenten är avslutad.

Överföring av personuppgifter till andra företag och organisationer
De personuppgifter om dig som vi använder behandlas konfidentiellt och huvudsakligen inom Taxi Stockholms organisation. Inom ramen för de ändamål som angivits ovan och med stöd av samma rättsliga grunder kan uppgifterna även lämnas till tredje part eller kopplas med andra register hos våra samarbetspartners och leverantörer inom följande områden:
-Trafikledningssystem
-Apputveckling
-Affärssystem
-Leverantör av taxameter
-Tjänst för betalning via digitala bokningar
-Åkerier anslutna till Taxi Stockholms nätverk, leverera resa
-Polismyndigheten, vid misstanke om brott
-Kommuner och landsting, statistikuppgifter
-Tjänsteleverantörer, för kvittodata som används vid presentation av kvitton.

I den utsträckning mottagaren av uppgifter hanterar uppgifterna för Taxi Stockholms räkning sker mottagarens hantering enligt villkoren i ett personuppgiftsbiträdesavtal med Taxi Stockholm. I annat fall är mottagaren själv personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifterna.

Överföring till tredjeland
Taxi Stockholm kan komma att överföra personuppgifter till Kanada när så är nödvändigt för avancerad felsökning i vårt trafikledningssystem. Överföringen till Kanada bygger på ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen, för kommersiella organisationer inom Kanadas territorium. Taxi Stockholm begränsar även i övrigt överföring till tredjeland till endast det som är nödvändigt för att kunna utföra våra tjänster och analysera användningen av vår app. Vi överför endast personuppgifter när det finns grund för sådan överföring och vi beaktar riskerna för den individ som berörs av sådana överföringar.

Konfidentialitet och säkerhetsåtgärder
Som ett ISO 9001-certifierat företag har vi en grundstruktur i vårt befintliga ledningssystem där integritetsrelaterade policys, riktlinjer och instruktioner infogats. Samtliga Taxi Stockholms medarbetare är skyldiga att följa Taxi Stockholms regelverk avseende hantering av personuppgifter och konfidentialitet.

Vi arbetar ständigt med att hålla en god standard på våra IT-system, så att dina personuppgifter förvaras säkert. Vi arbetar för att på sikt följa ramverket ISO 27001, som är en globalt erkänd standard för informationssäkerhet.
Förutom de tekniska skyddsåtgärderna upprätthåller vi organisatoriska säkerhetsåtgärder så som adekvat utbildning för vår personal när det gäller behandling av personuppgifter, med betoning på vikten av konfidentialitet och fysiska säkerhetsåtgärder.

Dina rättigheter
Enligt lag har du rättigheter när det gäller dina personuppgifter och hur dessa behandlas av personuppgiftsansvariga. 
I texten nedan finner du en kort beskrivning av dina rättigheter och hur du kan utöva dem. Vänligen notera att det finns vissa restriktioner för att du ska kunna utöva rättigheterna. Taxi Stockholm kan endast tillmötesgå dina rättigheter om vi med säkerhet kan verifiera din identitet.

Information:
Du har rätt att bli informerad om den behandling av dina personuppgifter som vi genomför. Utöver den information du får här i policyn kan du alltid vända dig till oss med frågor på gdpr@taxistockholm.se.

Tillgång till personuppgifter:
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar, i den utsträckning förfrågan görs med rimliga intervaller samt att det inte inskränker på en annan individs rättigheter. Vi kan komma att ta ut en administrativ avgift för hantering av upprepade förfrågningar.

Rättelse, radering, begränsning och invändning mot behandling:
Våra bokningssystem är byggda så att du har möjlighet att rätta och komplettera dina personuppgifter i din användarprofil, så att uppgifterna alltid är uppdaterade. Om du upplever tekniska problem kring detta, är du välkommen att kontakta oss så att vi kan hjälpa till att hålla dina personuppgifter fullständiga och korrekta, se avsnittet Kontaktinformation ovan. Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, om det till exempel inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna. Du kan radera din användarprofil direkt i Appen eller på hemsidan. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi inte radera dina personuppgifter.

Marknadsföring:
Du kan invända mot behandling i samband med direkt marknadsföring genom att kontakta oss på gdpr@taxistockholm.se.

Dataportabilitet:
I den utsträckning vår behandling av dina personuppgifter grundas på samtycke eller på att vi ska uppfylla ett avtal har du möjlighet att begära så kallad dataportering av uppgifter som du själv lämnat till oss.

Ändringar i policyn
Taxi Stockholm förbehåller sig rätten att när som helst, oavsett anledning, göra ändringar och rättelser i denna policy. Vi kommer att hålla den vid var tidpunkt gällande policyn lättillgänglig för dig på vår hemsida och i vår App.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Ok!