Resevillkor

För dig som reser med Taxi Stockholm 150000 AB (nedan Taxi Stockholm) gäller nedanstående villkor. Om du, eller det företag eller den organisation där du arbetar, träffat avtal med Taxi Stockholm om kontokredit eller ingått ett Företagsavtal Taxiresor med Taxi Stockholm gäller villkoren i kontobestämmelserna respektive i Företagsavtalet före dessa resevillkor.

1. Inledning

Taxi Stockholm har som målsättning att vara den ledande partnern för taxitjänster med överlägsen service, kvalitet och tillgänglighet för stockholmarna och deras gäster. Vi ska skilja oss avsevärt från våra konkurrenter genom att alltid överträffa kundens förväntan. Vi ska vara en ansvarsfull samhällsaktör som är mer än bara taxi.
Vår avsikt med dessa resevillkor är bland annat att beskriva våra tjänster och redovisa de skyldigheter som vi ikläder oss gentemot dig som kund och som vi förväntar oss att du som kund uppfyller mot oss. Avsikten är också att i rimlig utsträckning avgränsa det ansvar Taxi Stockholm tar på sig vid utförandet av tjänsterna.  

2. Beställning av resa

Hos Taxi Stockholm kan du boka resan på flera olika sätt; bland annat genom Taxi Stockholms applikation för iPhone och Android, telefon, webben eller genom att vinka in en taxi på gatan.
När beställningen gjorts får du en bekräftelse på din beställning. Om bekräftelsen inte verkar motsvara din beställning, ber vi dig att omgående kontakta Taxi Stockholms växel på telefon 08-15 00 00 (för privatkunder) alt. telefon 08-612 00 00 (för företagskunder).

3. Om bilen inte kommer

Om den taxi du beställt inte kommer på utsatt tid, ber vi dig att omgående kontakta Taxi Stockholms växel på telefon 08-15 00 00 (för privatkunder) alt. 08-612 00 00 (för företagskunder). Om du har fått ett beställningsnummer är det bra om du har det till hands när du ringer, så går det fortare att identifiera din beställning. 

4. Bagage

Våra chaufförer hjälper dig med i- och urlastning av ditt bagage både vid resans början och vid slutdestinationen. Var noggrann med att du får med dig allt bagage in i bilen eller att allt bagage överlämnas till chauffören. När du kliver ur bilen vid resans slut, se till så att du inte glömmer ditt bagage, mobiltelefon, plånbok eller andra föremål. Kvarglömda effekter ansvarar du som kund för.
Om du glömt kvar något i taxibilen ber vi dig att under kontorstid kontakta kundcenter på telefon 08-728 27 00, (knappval 2). Efter kontorstid ringer du istället Taxi Stockholms växel på telefon 08-15 00 00 (för privatkunder) alt. telefon 08-612 00 00 (för företagskunder).
Om du hittar något föremål i bilen som glömts kvar av en tidigare rese
när, får du givetvis inte ta med dig föremålet, utan ska lämna det till chauffören eller uppmärksamma denne på det kvarglömda föremålet. 
Saker som återfinns i taxibilarna vid resans slut och som inte efterfrågas en kort tid därefter lämnar förarna in till polisens hittegodsavdelning som finns på Bergsgatan 52. Telefonnumret är 010-5633610 och hittegodsavdelningen är öppen vardagar mellan 13.00-15.00 

5. Priser

Om resan inte utförs till ett fast pris gäller den taxa som Taxi Stockholm tillämpar när resan sker. Priserna anges alltid på prisdekaler placerade både inne i och utanpå taxibilarna. Du kan även hitta information om priserna på Taxi Stockholms hemsida.

Som kund har du vanligtvis även möjlighet att begära att Taxi Stockholm erbjuder dig ett fast pris som baseras på hur lång tid resan förväntas ta med den valda resvägen vid den tidpunkt resan ska äga rum. Om du vill ha ett erbjudande om fast pris ska du säga till föraren innan resan startar. Du kan även begära ett fast pris när du gör din beställning via vår växel.
Väntetaxa tillämpas från det att taxibilen är på plats på avhämtningsadressen och ingår inte i det fasta priset. Vid förbeställning tillämpas väntetaxa från det att förbeställningstiden är inne, oavsett om resan bokats till ett fast pris eller inte.

6. Betalning

Som kund kan du vid betalning av resan välja mellan flera olika betalningssätt. Taxi Stockholm accepterar de flesta vanliga kreditkort och du kan givetvis även betala kontant, inte bara i svenska kronor utan även i euro, brittiska pund och US-dollar. Om du som privatperson eller företag har registrerat ett konto hos Taxi Stockholm kan du betala i efterskott mot faktura. Ett sådant konto tillhandahålls av Taxi Stockholm på din begäran, efter sedvanlig kreditprövning, och då på de villkor Taxi Stockholm tillämpar.
Taxi Stockholm eftersträvar elektronisk fakturahantering. Taxi Stockholm har rätt att ta ut en faktureringsavgift för fakturor som på kundens begäran skickas på annat sätt än elektroniskt.
Som kund har du alltid rätt att få ett kvitto på din betalning. 

7. Reklamation

Om du inte är nöjd med resans utförande eller våra tjänster i övrigt vill vi gärna att du meddelar oss detta genom att under kontorstid kontakta Taxi Stockholms kundcenter på telefon 08-728 27 00 (knappval 2), alt. genom e-post kund@taxistockholm.se. Det finns även ett formulär på vår hemsida som du kan använda för synpunkter. Efter kontorstid kan du kontakta Taxi Stockholms växel på telefon 08-15 00 00 (för privatkunder) eller telefon 08-612 00 00 (för företagskunder). 
Du ska reklamera så snabbt som möjligt, men senast inom 15 dagar efter det att transporten ägde rum (eller 15 dagar från det datum då transporten, vid utebliven transport, skulle ha ägt rum). Är du fakturakund och har klagomål på en faktura ska reklamation mot fakturan göras senast 15 dagar efter mottagen faktura.
Taxi Stockholms målsättning är att du ska få ett besked om hur ditt klagomål kommer att hanteras inom fem arbetsdagar.  Ärendets natur eller arbetssituationen kan dock medföra att ett besked dröjer lite längre. 

8. Taxi Stockholms ansvar och ersättningsskyldighet

Om du drabbas av en skada när du reser med Taxi Stockholm kan du, beroende på vilken typ av skada du drabbats av och hur skadan uppkom, ha rätt till ersättning. Du ska alltid se till att snarast möjligt meddela Taxi Stockholm om du drabbats av en skada och vill ha ersättning, senast inom 15 dagar från det att skadan uppkom. 
För personskada och skada på egendom som transporteras i taxibilen gäller de regler som följer av trafikskadelagen (1975:1410), vilket vanligtvis innebär att ersättning betalas genom taxibilens (eller något annat inblandat fordons) trafikförsäkring. Om du skulle drabbas av en person- eller sakskada under din resa med Taxi Stockholm, skall du därför begära ersättning från den transporterande taxibilens trafikförsäkringsbolag. Om du kontaktar Taxi Stockholm får du information om till vilket försäkringsbolag du ska vända dig. 
Om du drabbas av någon annan skada som inte ersätts ur bilens trafikförsäkring kan du ha rätt till ersättning från Taxi Stockholm om Taxi Stockholm orsakat skadan genom vårdslöshet. Taxi Stockholms ansvar är emellertid begränsat till att enbart omfatta direkt skada, vilket innebär att Taxi Stockholm inte ansvarar för indirekt skada, så som exempelvis utebliven inkomst, intäkt eller vinst, eller produktionsbortfall, tredjemansskada eller annan följdskada. Förutom när det gäller personskada är Taxi Stockholms ansvar även maximerat till ett belopp per skada; för sakskada är begränsningen ett (1) basbelopp och för ren förmögenhetsskada tio (10) % av det vid tidpunkten för transporten gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 
Taxi Stockholm ansvarar överhuvudtaget inte om Taxi Stockholms möjlighet att utföra tjänsterna hindras eller en skada uppkommer av omständigheter som ligger utom Taxi Stockholms kontroll, som till exempel myndighetsåtgärd, strejk eller annan arbetskonflikt, drivmedelsbrist, maskin- eller annan fordonsskada, hård väderlek eller oväntad driftstörning i verksamheten.

9. Kundens skyldighet att begränsa skadan

Om du drabbas av en skada är du skyldig att göra vad som är skäligt för att begränsa din skada. Taxi Stockholm är inte skyldigt att betala ersättning för den del av skadan som du borde ha kunnat undvika.

10. Försäkring

Samtliga taxifordon som är anslutna till Taxi Stockholm är i vederbörlig omfattning försäkrade mot skada på passagerare och deras egendom. Därutöver har Taxi Stockholm tecknat ansvarsförsäkring för andra typer av skador till ett betryggande belopp. 

11. Hantering av personuppgifter

Taxi Stockholm är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du som kund lämnar till Taxi Stockholm i samband med att du beställer en taxi. Personuppgifterna behandlas konfidentiellt och i enlighet med tillämplig lagstiftning och Taxi Stockholm håller en hög nivå på sin datasäkerhet. 
Taxi Stockholm använder dina personuppgifter för att utföra din beställning och ge dig så god service som möjligt i samband med detta. Taxi Stockholm kan även komma att använda uppgifterna för att förbättra våra tjänster och produkter eller anpassa vår kommunikation till dig samt för utskick av information, erbjudanden och nyhetsbrev från oss eller för att ställa frågor till dig eller i andra marknadsföringssammanhang. 
Taxi Stockholms användning av dina personuppgifter sker huvudsakligen enbart inom Taxi Stockholm, men kan även medföra att dina uppgifter behöver överlämnas till eller samköras med andra register hos våra samarbetspartners och leverantörer. 
Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerat om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna korrigeras. 
Om du inte längre vill få reklam och erbjudande från Taxi Stockholm är du välkommen att kontakta Taxi Stockholm:
Marknad och Försäljning
Box 6576
113 83 Stockholm
Mailadress: forsaljning@taxistockholm.se

12. Om vi inte blir överens

Om du framfört klagomål avseende Taxi Stockholms tjänster eller begärt ersättning för en skada du drabbats av och inte är nöjd med det besked som Taxi Stockholm har givit dig har du möjlighet att kontakta Taxi Stockholms Kundombudsman. Telefonnumret är 08-728 26 00.
Är du inte heller nöjd med Kundombudsmannens besked i ärendet, har du givetvis möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden:
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Teknologgatan 8 C, Stockholm
Box 174, 101 23 Stockholm
Tel nr: 08 – 508 860 00